2023-03-03 Grand Valley Race League Race #4 Series Final Results

Grand Valley Race League #4 Series Final Results

2023-03-03-GVRL-Erics-Nastar-Handicap-Timing.xlsx-TEAM-OVERALL-RESULTS

↑↑↑Use Page Buttons↑↑↑

NASTAR Handicap Results

2023-03-03-GVRL-Erics-Nastar-Handicap-Timing.xlsx-NASTAR-RESULTS

↑↑↑Use Page Buttons↑↑↑

Raw Speed Results

2023-03-03-GVRL-Erics-Nastar-Handicap-Timing.xlsx-RAW-SPEED-RESULTS

↑↑↑Use Page Buttons↑↑↑